Postulaty

Wstęp

Dla Zielonej Przyszłości!

Polska potrzebuje Zielonej Przyszłości!

Potrzebujemy bezpieczeństwa i stanowczych działań w obliczu kryzysu klimatycznego.

Potrzebujemy ochrony naszych lasów przed chciwością obecnej władzy

Potrzebujemy nowoczesnej edukacji i realnego rozdziału szkoły od kościoła.

Potrzebujemy państwa dbającego o prawa kobiet do samostanowienia. Również w kwestii aborcji.

By zadbać o naszą przyszłość, musimy działać już dziś!

Klimat i ochrona Lasów

5 najważniejszych postulatów

– Efektywna transformacja energetyczna – ograniczenie emisji CO2 o 75% do 2030 roku i 80% energii z OZE najpóźniej do 2040
– Znaczące ograniczenie wycinek drewna w naszych lasach – 20% terenów wyłączonych z wycinek i nowelizacja ustawy o lasach

– Utworzenie 22 nowych Parków Narodowych – w tym Turnicki, Jurajski, Doliny Odry, Mazurski

– Ustawa o ochronie klimatu na podstawie projektu ClientEarth. Będą tam zapisane:

-> cele neutralności

-> prawo do życia w bezpiecznym klimacie

-> minimum 1% PKB na ochronę klimatu

-> powołanie Rady Ochrony Klimatu.

– Dobrowolna edukacja ekologiczna w szkołach zamiast religii
 

Jako ZIeloni jesteśmy sygnatariuszami Paktu dla Wody, Manifestu Koalicji Klimatycznej oraz Manifestu Leśnego

 
Prawa Kobiet

To oczywiste prawo do samostanowienia i równości na wszystkich polach

– Legalna, bezpieczna, dostępna i darmowa aborcja do 12 tygodnia ciąży – zarówno jako usługa medyczna jak i farmakologiczna

– Likwidacja klauzuli sumienia

– Zniesienie recepty na tabletkę „dzień po”

– Prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie i pełny dostęp do darmowych badań prenatalnych

– Refundacja in vitro z budżetu Państwa

– Dostęp do darmowych produktów higieny intymnej w szkołach i instytucjach publicznych

– Chroniąca ofiary definicja zgwałcenia

– Przeciwdziałanie szeroko pojętej segregacji zawodowej

– Obowiązkowy „suwak” na listach wyborczych

 

Nowoczesna Szkoła

Godne płace, inspirujący program, otwarte myślenie

– Podniesienie wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30% i minimum 1500 zł podwyżki dla każdego nauczyciela

– Przywrócenie autonomii i prestiżu zawodu nauczyciela – mniej biurokracji, większa niezależność

– Wyprowadzenie religii ze szkół i zaprzestanie jej finansowania z budżetu państwa

– Odpolitycznienie szkół. Natychmiastowe wycofanie przedmiotu HiT. Praktyczne a nie ideologiczne podstawy programowe tworzone i zatwierdzane przez ekspertów i nauczycieli praktyków w Komisji Edukacji Narodowej

– Szafki dla dzieci w każdej szkole i elektroniczne wersje każdego podręcznika

– Przejście na system jedno zmianowy

– Likwidacja prac domowych w szkołach podstawowych

– Szeroka oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w szkole

– Transparentność środków wydawanych na edukacje

– Reforma w kierunku nabywania praktycznych umiejętności i współczesnej wiedzy (w tym edukacji klimatycznej) zamiast pamięciowej nauki 

Świeckość

Równe prawa ale i obowiązki dla wszystkich

– Finansowy rozdział kościoła od państwa, likwidacja Funduszu Kościelnego

– Wyprowadzenie religii ze szkół i zaprzestanie jej finansowania z budżetu państwa

– Usunięcie z kodeksu karnego przepisów o obrazie uczuć religijnych

– Zakaz finansowania z pieniędzy publicznych działalności gospodarczej związków wyznaniowych

– Zwiększenie prawa kontroli wiernych nad danymi osobowymi znajdującymi się w aktach kościelnych

– Bezwzględna walka z pedofilią i doprowadzenie do tego by prawo obowiązywało wszystkich w takim samym stopniu

– Zniesienie uprzywilejowanego wpływu Kościoła katolickiego na proces legislacyjny na wszystkich szczeblach władz publicznych

– Likwidacja klauzuli sumienia

Prawa mniejszości

Bo każdy człowiek zasługuje na szacunek i prawo do bycia sobą

– Doprowadzenie do pełnej równości małżeńskiej dla osób homo- i heteroseksualnych

– Ustawa o związkach partnerskich –  niezależnie od orientacji seksualnej możliwość zawarcia związku partnerskiego, dającego dostęp do wspólnych praw i obowiązków cywilnych, podatkowych i majątkowych

 

– Nowelizacja kodeksu karnego i ściganie przestępstw związanych z nienawiścią na tle orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej 

– Edukacja równościowa

– Ułatwienie prawnej i medycznej procedury uzgodnienia płci

 

Prawa zwierząt

Sześć Zielonych Konkretów dla zwierząt

– Koniec hodowli zwierząt na futro – ustawowy zakaz hodowli. Istniejącym fermom zapewnimy 5-letni okres przejściowym oraz odszkodowania dla hodowców z budżetu państwa i godne odprawy dla pracowników ferm. 

– PiESEL – nadajmy zwierzętom tożsamość. Wprowadzimy obowiązek trwałego znakowania (czipowania) i rejestracji zwierząt w ogólnopolskiej elektronicznej bazie danych. Zakażemy również trzymania psów na łańcuchu.

– Miasta wolne od polowań. Zlikwidujemy wszystkie obwody łowieckie na terenach miejskich.  Zakażemy polowań dewizowych. Zakażemy polowań na dzikie ptaki.

– Koniec masakry dzików. Uchwalimy projekt ustawy naprawczej, która zniweluje największe wady Lex Ardanowski, kończąc z masowym zabijaniem dzików. Skończymy z polityką zwalczania ASF w myśl reguły „wybić dziki – to rozwiąże problemy rolników”.

– Gotowi na koniec ery klatkowej. W Komisji Europejskiej trwają prace nad zakończeniem „epoki klatkowej” w UE.  Polska jest na taki krok słabo przygotowana. Zmienimy to, uchwalając kompleksowy program transformacji rolnictwa po „epoce klatkowej”.

– STOP ekspansji ferm przemysłowych. Uchwalimy tzw. ustawę odległościową, ograniczając ekspansję ferm przemysłowych w Polsce. Minimalna odległość między nowymi fermami przemysłowymi, a budynkami mieszkalnymi oraz innymi fermami wynosiłaby 2 km. 

Ochrona Lasów

To nasz Zielony Skarb który musimy zachować dla przyszłych pokoleń

– Jako Zieloni wdrożymy wszystkie postulaty z Manifestu Leśnego

– Minimum 20% lasów wyłączonych z użytkowania gospodarczego [lasy o ważnym znaczeniu przyrodniczym i społecznym jak na przykład TPK]

– Wpływ obywatelek i obywateli na decyzje o lasach – obecnie LP (Lasy Państwowe) mają dowolność w przyjmowaniu wniosków składanych przez RDOŚ, społeczeństwo, samorządy. Zapewnimy by PULe były przygotowywane przez niezależną od LP jednostkę i by ona przeprowadzała proces konsultacji społecznych

– Wdrożymy wyrok TSUE oraz podpisaną już dawno konwencję z Aarhaus i uczynimy PUL normalnym dokumentem administracyjnym, który można zaskarżyć jeśli jest niezgodny z prawem.

– Adekwatne finansowanie ochrony przyrody. Obecnie tylko 0,5% przychodów z LP idzie na ochronę przyrody. Zwiększymy to dziesięciokrotnie. Zakaz finansowania działalności nie związanej z lasami z Funduszu Leśnego. 

– Zapewnimy sprawiedliwe wynagrodzenia dla pracujących w Lasach i ochronie przyrody. Obecnie pracownicy parków narodowych jak i pracownicy pracujący fizycznie zarabiają wielokrotnie mniej od pracowników LP. Przeciętnie pracownicy parków otrzymują połowę wynagrodzenia osób z LP mimo podobnych kwalifikacji

– Przestaniemy palić drewnem w elektrowniach. Obecnie drewno traktujemy jako OZE więc mamy absurd w którym tniemy drzewa żeby dla poprawy statystyk palić nim w elektrowniach i być bardziej eko.

– Przywrócimy ochronę przyrody w polskich lasach. Obecnie wycinka jest ponad ochroną przyrody. Zmienimy ustawę o lasach tak by leśnicy nie mogli ignorować ochrony gatunkowej podczas wyrębów

– Wprowadzimy przepisy, które będą zobowiązywał LP do udostępniania wszystkich informacji o prowadzonych pracach, ilości wycinanego drewna, kierunkach sprzedaży, sposobach finansowania i wydatkowania pieniędzy

– Wprowadzimy zakaz eksportu surowego drewna za granicę UE

 

 

Rzeki i woda

Jako Zieloni zainicjowaliśmy podpisanie Paktu dla Wody

–  Całodobowy dostęp do informacji o jakości wód – dla instytucji ale i obywatelek, obywateli, automatyczny system wczesnego ostrzegania i monitorowania jakości wód

– Dostosujemy program ochrony przed powodzią i suszą. Wycofanie szkodliwych specustaw m. in. suszowej oraz odrzańskiej, których celem jest betonowanie rzek.

– Wdrożymy plan renaturyzacji i zaprzestanie regulacji polskich rzek

 

-> Wstrzymanie programu regulacji rzek

-> Wstrzymanie budowy stopni na rzekach

-> Wdrożenie Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych

– Wprowadzimy niezbędne zmiany administracyjne:

-> Gospodarka wodna oraz PGW Wody Polskie trafią pod Ministerstwo Ochrony Środowiska

-> W ramach Agencji Ochrony Środowiska utworzymy zintegrowany system monitoringu, kontroli i ścigania przestępstw przeciwko środowisku

– Przywrócimy bardzo dobrą jakość wód w Polsce (najpóźniej do 2027) poprzez:

-> Program wsparcia dla samorządów w budowie oczyszczalni

-> Aktywną kontrolę nielegalnych zrzutów i wadliwie działających oczyszczalni wraz z wprowadzeniem i egzekwowaniem wysokich kary

– Efektywne i nieskorumpowane służby

– Program zapobiegania przedostawaniu się do wód azotanów z rolnictwa

 
Energetyka

Czysta energia jest niezbędna dla zdrowia, klimatu i konkurencyjnej gospodarki

– Jako Zieloni jesteśmy gwarantem tego, że w przyszłym sejmie transformacja energetyczna będzie priorytetem. Przedstawiliśmy konkretne wyliczenia, wraz ze źródłami finansowania.

 

– Modernizacja sieci przesyłowych  (szacowany koszt to zaledwie połowa tego co wydajemy „za granicę” w ciągu roku na paliwa kopalne) 

– Szybki rozwój OZE  – 80% energii z OZE do 2040

– Współpraca sektora prywatnego i publicznego 

– Odblokowanie wiatraków: odległość 500m, jasne szybkie reguły decyzji, 5% przychodów dla lokalnych społeczności

– Wsparcie dla inwestycji w biogazownie, farmy fotowoltaiczne oraz pompy ciepła

– Przywrócenie korzystnych zasad rozliczania dla prosumentów

– Lokalna energia – czyli mniejsze koszty przesyłu. Przepisy prawne umożliwiające łatwe tworzenie lokalnych wspólnot energetycznych generujących własny, tańszy prąd.

– Ograniczenie emisji CO2 o 75% do 2030 roku 

– Odejście od węgla do 2035 – stopniowe wyłączanie elektrowni węglowych z zapewnieniem sprawiedliwej transformacji i nowych miejsc pracy w sektorze OZE i nowych technologii 

– Zniesienie monopolu dużych firm energetycznych, lokalne spółdzielnie energetyczne i rzeczywiste rozliczenia cen z konsumentami